Inclasificable

III Beca de Investigación 'Sergio López Borgoñoz'

Está abierta la convocatoria de la III Beca de Investigación, que lleva desde esta edición el nombre de nuestro querido Sergio López Borgoñoz.

El objetivo de esta beca es promover la realización y publicación de proyectos originales de investigación crítica de las afirmaciones paranormales y pseudocientíficas desde un punto de vista científico y racional, o cualquier otra investigación relacionada con el ideario y objetivos de la asociación.

Esta convocatoria está abierta para cualquier socio de ARP - SAPC que desee presentarse y está dotada con 300 euros más una gratificación adicional de otros 300 euros para aquellos becarios cuyo trabajo haya sido publicado o aceptado para su publicación en una revista u otro medio editorial de reconocido prestigio.

Con esta iniciativa, ARP - SAPC se propone estimular la creación de trabajos dirigidos a difundir la cultura científica y el pensamiento crítico, tal como figura en su ideario.

REGLAMENTO

  1. Antes del 30 de septiembre del año en curso, el solicitante deberá entregar a la Junta Directiva de ARP-SAPC, a través del vocal encargado del control de ayudas y subvenciones (becas_ARROBA_escepticos.es), una memoria deltrabajo de investigación a realizar.
  2. La Junta Directiva valorará la memoria y en un plazo no superior a 30 días naturales otorgará la concesión de la beca, aprobando el proyecto tal como fue presentado o sugiriendo variaciones sobre el mismo, o la denegará.
  3. En caso que el proyecto sea valorado positivamente, el otorgamiento de la beca irá acompañado del nombramiento de la persona que se vaya a encargar de la tutoría.
  4. El proyecto de investigación deberá ser entregado antes del 31 de marzo del año siguiente.
  5. El proyecto tendrá una extensión mínima de 50.000 caracteres y máxima de 70.000. También se deberá entregar conjuntamente un resumen de 5.000 caracteres como máximo.

Más información en www.escepticos.es/node/3903

 

Carta al Colegio de Psicología de Cataluña en relación a curso de grafología

Sr. D. Josep Vilajoana i Celaya
Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Benvolgut Sr D. Josep Vilajoana i Celaya,

Contacto amb vostè en representació d’ARP-Societat per a l'Avanç del Pensament Crític, associació sense ànim de lucre que promou l'ús de la raó i del pensament crític enfront de la credulitat davant les afirmacions pseudocientífiques i paranormals.

Des de la fundació de la nostra associació hem treballat per evitar que s'assentessin en la nostra societat idees basades en nocions anticientífiques. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web https://www.escepticos.es.

En l'àmbit públic, hem tractat, des de la nostra independència i en la mesura de les nostres possibilitats, d'aconsellar a les autoritats i institucions científiques (com la que vostè resideix) que tractin en el possible d'evitar la divulgació d'afirmacions sobre teràpies, mètodes de treball o sobre temes de salut en general que no hagin demostrat de manera científica cap efecte en els pacients o per conèixer la seva situació, ja que actuar basant-se en teories no demostrades pot causar uns danys irreparables en la qualitat de vida de les persones. També sobre consum, exigint que les afirmacions també estiguin basades en proves científiques que acreditin la seva veracitat.

Aquests dies ha sorprès negativament a la nostra entitat saber l ́oferiment que, des de la seva associació a la seva seu de Girona, es fa d ́un curs d ́introducció a la grafologia per a la selecció de personal (www.copc.cat/cursos/427/Curs-d-introduccio-a-la-grafologia-per-a-la-seleccio-de-personal). Ens ha sobtat que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya promogui aquest tipus d ́esdeveniments més propers a la pseudociència que al rigor de les ciències de la salut.

La nostra intenció es la informació recíproca entre organitzacions sense cap pretensió ofensiva. Ans al contrari, considerant la serietat i el prestigi del vostre Col·legi, el que volem es contribuir a que es mantingui i no es vegi menystingut per l ́intrusisme i la mancança de rigor.

Altrament, no hem d ́oblidar que les seleccions de personal que es regeixen per mètodes com la grafologia, són generadores d ́un greuge discriminatiu envers els aspirants a un nou lloc de treball al no mantenir cap tipus de criteri científic. Per tant perjudiquen la possibilitat d ́escollirla persona més adequada per a la empresa  selectora i alhora les oportunitats objectives de l ́opositor mateix.

Sol·licitem que ens faciliteu informació al respecte en cas de que no considereu adient retirarlo de la oferta oficial que decidiu representar.

Per acabar la grafologia se ́ns mostra ja des de primer de grau com a una pseudociència i els estudiants, que sovint recorren al vostre assessorament, poden no comprendre com un òrgan de referència per a ells, és contrari a allò que se ́ls mostra des d ́un inici a la formació universitària.

Li agraïm la seva atenció per endavant i quedem a la seva disposició per ampliar o aclarir qualsevol informació.

Atentament,

Alfonso López Borgoñoz
President
ARP-Societat per a l'Avanç del Pensament Crític

Páginas